Polityka prywatności i pliki cookie

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – EkoEuropa Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkoEuropa Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem - ul. Żelazna 59A lokal 1324, 00-848 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000325479, NIP 527-26-32-018, kapitał zakładowy 100.050 złotych („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować:

 • telefonicznie: +48 22 631 88 97
 • pod adresem e-mail: rodo@ekoeuropa.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Ząbkowska 23/25 lok U-10, 03-736 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: rodo@ekoeuropa.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: ul. Ząbkowska 23/25 lok U-10, 03-736 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych

Administrator przetwarzamy Pani/ Pana Dane Osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług lub zakupu towarów, także za pośrednictwem prowadzonego przez Administratora Danych sklepu internetowego - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a na Pani/Pana żądanie także w celu podejmowania czynności przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia i realizacji – na ww. podstawie prawnej;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana Danych Osobowych - ponieważ przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w serwisach internetowych oraz prowadzonym sklepie internetowym, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, organy państwowe);
 • na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 • na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: rodo@ekoeuropa.pl lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: rodo@ekoeuropa.pl lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania Danych Osobowych

Pani/Pana dane Administrator będzie przetwarzać:

 • w celu wykonania umów - do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;
 • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 • w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w serwisach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Prawa osób, które udostępniły Dane Osobowe

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej pod adres email: rodo@ekoeuropa.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień, Administrator zobowiązany jest odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania Danych Osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartych umów.

Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Niniejszy serwis może używać plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane przez tę stronę również do celów:

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
 • prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

face

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl

„Z satysfakcją informujemy że Firma EkoEuropa Energy Sp. z o.o. realizuje wdrożenie dotyczące działania 8.2 „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.” B2B

Copyright © 2020 Eko-EUROPA - All rights reserved. Wykonanie: STUDIO DAR